Portfoliomanager Digilab & Senior adviseur programma Realisatie Interbestuurlijke Datastrategie

Portfoliomanager Digilab & Senior adviseur programma Realisatie Interbestuurlijke Datastrategie

Caroliene
Caroliene Steltenpool

Digilab & programma Realisatie Interbestuurlijke Datastrategie bij ICTU

Caroliene is portfoliomanager Digilab én senior adviseur keteninformatisering bij het programma Realisatie Interbestuurlijke Datastrategie

Verantwoord datagebruik door de overheid voor maatschappelijke opgaven, dat is het doel van de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS). Om dit te realiseren werkt de overheid aan een ambitieuze datastrategie waarin de aandacht uitgaat naar wat technisch kan, wat juridisch mag en wat maatschappelijk en ethisch wenselijk is. In opdracht van het ministerie van BZK werkt ICTU aan de uitvoering vanuit het programma Realisatie Interbestuurlijke Datastrategie. Dit programma is gericht op het stimuleren, faciliteren en verbinden van interbestuurlijke samenwerking op het gebied van data-gedreven werken.

Figuur 1. Een overzicht van de realisatie IBDS.
Overgenomen uit Meerjarenaanpak IBDS bekrachtigd · Realisatie IBDS (pleio.nl)

2 functies, 3 teams, nog meer petten

Het programma heeft in het eerste kwartaal van 2023 het groene licht gekregen op het opgestelde meerjarenplan. Dit plan is opgezet als een huis met 4 pijlers: ‘Wat mag? ’, ‘wat kan? ’,’Wat helpt’ en ‘wat inspireert?’ De projectteams binnen het programma opereren langs deze pijlers. Ik heb hierbinnen 2 functies gekregen.

Enerzijds ben ik business consultant waarbij ik me bezighoud met ‘wat inspireert’ in team Data in Maatschappelijke Opgaven. Wij hebben als taak om na te gaan bij welk datavraagstuk in een maatschappelijke opgave we op interbestuurlijk niveau kunnen helpen en hoe, zodat daarmee écht verschil te maken. Ik richt mij samen met een deel van dit team op Stikstof/Natuurmonitoring. Wat ik heel leuk vind aan deze functie is dat we met een grote diversiteit van betrokken instanties en overheidslagen om tafel gaan om zo de vraagstukken en ook oplossingsmogelijkheden boven tafel te krijgen. Sommige oplossingen/projecten zijn er al op kleinere schaal al. Zo onderzoeken we of met 1 basisdataset Stikstof vanuit het CBS alle provincies structureel kunnen worden bediend, in plaats van huidige losse aanvragen van verschillende provincies, gezien de overlap in type data die daarin wordt gevraagd. Op deze manier stimuleer je ook meer uniformiteit. Dit is een vraagstuk dat zeer actueel is. Maar het kan ook iets zijn wat nog geen partij(en) heb(ben) opgepakt, maar wat wel zou helpen.

Anderzijds ben ik binnen de pijler ‘wat kan?’ aangesteld als portfoliomanager voor de projecten die in het digilab.overheid.nl, “innovatiewerkplaats voor het federatief datastelsel (FDS)”, (kunnen) worden opgepakt. Het FDS is het toekomstige stelsel van basisregistraties, waarbij het stelsel ook gaat voorzien in de uitwisseling van data tussen veel meer overheidsregisters en databases, waarbij die data bij de bron blijft. Stap voor stap zal het FDS worden gerealiseerd via het meerjarenplan.

Met deze functie zit ik meteen in nog 2 teams: het FDS-team bij IBDS en team Digilab. Naast het IBDS bedient het Digilab ook de programma’s Data bij de Bron, Regie op Gegevens en Common Ground. Voorbeelden zijn projecten die bijdragen aan de oplossing van de technische uitdagingen (puzzels) die gepaard gaan met het inrichten en komen tot een Federatief Datastelsel en doelen waar de genoemde programma’s voor aan de lat staan. Maar ook projecten om te komen tot afspraken en standaarden voor diverse benodigde API’s, voor Privacy Enhanced Technology, voor verwerkingenlogging, enzovoorts. Deze worden dan in het Digilab, een innovatieplatform, beproefd en de resultaten leiden dan bij succes tot afspraken en standaarden of tot learned lessons, die dan onderdeel van het FDS worden. Alleen als er niet kan worden volstaan met standaarden/afspraken worden voorzieningen gerealiseerd.

Dit maakt dat ik meerdere petten op heb: niet alleen binnen de toegekende functies, maar juist ook bij het leggen van verbindingen met/tussen projecten bij het Digilab, andere IBDS-projectteams voor de (potentiële) projecten/use cases, zoals die van de Adviesfunctie (Wat mag?) en van het Interbestuurlijke Kenniscentrum (Wat helpt?). De Adviesfunctie kan bij juridisch/ethische bottlenecks adviseren, terwijl het Interbestuurlijke Kenniscentrum ervoor zorgt dat er wordt genavigeerd naar waar kennis, kunde en learned-lessons over interbestuurlijke data-uitwisseling en datadeling kan worden opgedaan.

Keteninformatisering in optima forma

Wat ik erg leuk vind is dat ik zo met heel veel verschillende praktische problemen in aanraking kom die betrekking hebben op datastromen tussen grote diversiteit van organisaties. Bovendien kom ik in aanraking met diverse sectoren, waardoor er veel afwisselend werk is. Dit voedt mijn nieuwsgierige aard. Wat mij drijft is dat ik een optimale spin-in-t-web-rol vervul voor interbestuurlijk en domein-overstijgende datastromen. Mijn specialisme en ervaringen in keteninformatisering kan ik op deze manier goed inzetten. Ik word er blij van als ik eraan kan bijdragen dat er minder wielen los van elkaar worden uitgevonden en als samenwerking strategisch wordt bevorderd en ondersteund.

Projecten

Optimaliseren processen asielketen

Implementatie verkeersmanagementsysteem

Business analist Werk Participatie en Inkomen

Enterprise architect

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Programma Wet Straffen en Beschermen

Lead Architect programma Ketenvoorzieningen

Ontwikkelen standaarden omgevingswet

Optimaliseren processen asielketen

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken