Projectleider Landelijke Benadering Risicovolle bedrijven

Projectleider Landelijke Benadering Risicovolle bedrijven

Felix Rodriguez Vingerhoets
Felix Rodriguez Vingerhoets

Projectleider Landelijke Benadering Risicovolle bedrijven (LBR)

Felix is projectleider Landelijke Benadering Risicovolle bedrijven, kortweg LBR bij samenwerkingsverband BRZO+ (Besluit Risico's Zware Ongevallen)

WAAR GAAT HET PROJECT OVER?

Op 10 juli 1976 vond in Italië een chemische ramp plaats nabij gemeente Seveso, de Sevesoramp. Tientallen mensen werden ernstig ziek door het gifgas. De ramp trok de aandacht van de Europese Gemeenschap, waardoor actie werd ondernomen om wetgeving uit te werken die de mens en zijn omgeving beter beschermt tegen de gevaren en gevolgen van industriële ongevallen.

De hierop uitgewerkte Europese richtlijn, ook wel Seveso-richtlijn genoemd, gaat over arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding en stelt regels aan hoe bedrijven met gevaarlijke stoffen moeten omgaan. In Nederland is met het integrale Besluit risico op zware ongevallen (Brzo) invulling gegeven aan de Seveso-richtlijn.

Bron: Wikipedia; see page for author, Public domain, via Wikimedia Commons
Bron: wikipedia (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SEVESO-1976.jpg)

In Nederland werken verschillende overheidsdiensten, waaronder Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s, Nederlandse Arbeidsinspectie, samen om te zorgen dat de meest risicovolle bedrijven van Nederland de veiligheidsregels eenduidig toepassen.

WAT IS MIJN ROL?

Als projectleider werk ik aan de ontwikkeling van een nieuwe inspectiemethodiek. De nieuwe inspectiemethodiek heeft de naam Landelijke Benadering Risicobedrijven, afgekort de LBR. De doelstelling van de LBR is landelijk uniform, eenduidig, integraal en risico gestuurd toezicht op risicovolle bedrijven.

In teamverband werk ik met proces- en materiedeskundigen uit de verschillende overheidsdiensten aan de uniformering van de werkprocessen. Ik stuur de activiteiten aan die ertoe leiden dat er landelijke procesafspraken komen. Deze werkafspraken zijn de basis voor de realisatie van het gemeenschappelijke informatiesysteem.

Bron: BRZO

De overheidsdiensten gebruiken dit informatiesysteem bij toezicht en handhaving, voor opbouw van een dossier met relevante inspectiegegevens en bij uitwisseling van gegevens tussen de verschillende toezichthouders. Dankzij afspraken over eenduidige en gestructureerde registratie van inspectiegegevens wordt tevens voldaan aan de groeiende behoefte voor monitoringsinformatie.

WAT ZIJN UITDAGINGEN?

In totaal dragen zeven overheidsorganisatie, die weer uiteenvallen in verschillende regio’s, zorg voor de toezicht op risicovolle bedrijven. Ondanks het gezamenlijk doel doet elke overheidsorganisatie en elke regio de dingen net iets anders. Het zoeken naar de gemene deler, het faciliteren van het dialoog  en het sluiten van compromissen om tot landelijke uniformering te komen vind ik daarin een mooie uitdaging.

Bovendien maakt het project LBR deel uit van een groter programma. Naast het project LBR, waarin het gaat om het vaststellen en uniformeren van processen, zijn er gelijktijdig nog andere projecten binnen het programma: de ontwikkeling van het nieuwe informatiesysteem, de implementatie van de werkprocessen en functionaliteit, en de transitie van het oude naar het nieuwe IT-systeem. De resultaten van project LBR vormen voor een belangrijk deel de basis voor de andere projecten. Dit vraagt om een goede samenwerking en een nauwkeurige beheersing van de afhankelijkheden en de planning.

Projecten

Transitie vangstregistratietaken- en systemen

Procesontwerper Sociaal Medische Zaken

Enterprise architect

Portfoliomanager Digilab & Senior adviseur programma Realisatie Interbestuurlijke Datastrategie

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Impactanalyse WOO, WEP, WMEBV en WDO

Optimaliseren processen asielketen

Financiering 13 wekenecho

Information Engineer en XML-contentspecialist

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken