BIO-specialist

BIO-specialist

BIO-specialist bij Belastingdienst

Jan is adviseur informatiebeveiliging bij de Belastingdienst. Hij is onderdeel van het multidisciplinaire team van het dienstonderdeel Grote Ondernemingen.

directie Grote Ondernemingen

De directie Grote Ondernemingen waakt over de bijdrage aan de schatkist van de ongeveer 8.600 grootste, vaak internationaal opererende, organisaties en zeer vermogende personen in Nederland. Samen vertegenwoordigen zij zo’n 65% van de jaarlijkse belastinginkomsten van de Rijksoverheid. De financiële belangen zijn dus groot. Het is belangrijk dat er een zo efficiënt en eerlijk mogelijk proces neergezet wordt, waarbij de individuele werkrelaties met de organisaties zelf centraal staan. De directie GO treedt zoveel mogelijk dienstverlenend en – waar nodig – corrigerend op. Naast het reguliere fiscale werk van heffen en controleren, heeft de directie ook een belangrijke taak bij het invorderen van belastingschulden, het opsporen van belastingontwijking én het bijdragen aan fraudebestrijding.

Context en omgeving

Om te voldoen aan de gemaakte afspraken met de Tweede Kamer heeft de Belastingdienst het opzetten en realiseren van een In Control Statement (ICS) als speerpunt benoemd om daadwerkelijk aan te tonen dat de afzonderlijke onderdelen en de Belastingdienst als geheel in control is. Hiervoor is het programma Verbetering interne beheersing ICS/ICV opgesteld. Binnen het onderdeel GO maken 6 projecten hier onderdeel vanuit, waaronder het project Compliancetoets AVG/BIO en Archiefwet.

Om invulling te kunnen geven aan de opdracht is een multidisciplinair team ingericht waarin specialisten AVG, BIO en Archiefwet onder leiding van een projectleider aan de slag gaan met een door de concerndirectie opgestelde controlelijst. De uitkomst van deze controlelijst geeft de Belastingdienst de mogelijkheid om daar waar nodig processen aan te scherpen, systemen te verbeteren en aan te tonen dat er werk wordt gemaakt van de noodzakelijke verbeteringen ten behoeven van een soepele procesgang voor bedrijven en burgers. En uiteraard ook voor de eigen organisatie. Met als belangrijk uitgangspunt dat de primaire processen zich begeven binnen de gestelde kaders van genoemde wet- en regelgeving.

Wat doe ik?

Vooralsnog houd ik me bezig met deskresearch. Dit betekent het onderzoeken en vaststellen van beschikbare relevante documentatie rond bedrijfsprocessen van GO. Vanuit de beschreven bedrijfsprocessen door het team AO/IC wordt gekeken naar mogelijke domeinarchitecturen die mij inzicht geven in het bedrijfsproces, de onderliggende informatiesystemen en de datastromen. Dit maakt het traject breder en tegelijkertijd ook interessanter: je krijgt in korte tijd veel inzicht in de wijze waarop Grote Ondernemingen haar taken uitvoert en hoe de organisatie is ingericht om zo’n 300 miljard aan belastinginkomsten te realiseren.

Naast deskresearch ben ik bezig met het smart maken van de controlelijst, het uitzoeken van de relevante artikelen in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid en vaststellen wat er al geregeld is en waar positief op geantwoord kan worden.

Er zal heel concreet antwoord moeten worden gegeven op de gestelde vragen en dat vraagt nog de nodige aandacht. Verder is het noodzakelijk om formats te ontwikkelen voor de eindrapportage. Deze ontbreken op dit moment en dat komt de leesbaarheid niet ten goede. We zoeken ook contact met MDT’s van de andere dienstonderdelen om van elkaar te leren, informatie uit te wisselen en de nodige afspraken te maken om invulling te geven aan de controlelijst. Met name ketenprocessen vragen om goede afstemming met andere onderdelen. Ook dit maakt het werk aantrekkelijk, dit is een project dat je niet in je eentje kan en moet doen.

Projecten

Portfoliomanager Digilab & Senior adviseur programma Realisatie Interbestuurlijke Datastrategie

Implementatie verkeersmanagementsysteem

Projectarchitect

BIO-specialist

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Ontwikkelen pandemische paraatheid

Business analyse implementatie NIPT

Enterprise architect

Portfoliomanager Digilab & Senior adviseur programma Realisatie Interbestuurlijke Datastrategie

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken